Coaching

Jongeren worden vaak geconfronteerd met kleine en soms grotere persoonlijke en maatschappelijke tegenslagen en problemen waar ze moeilijk mee om kunnen gaan. Sommigen hebben weinig of geen steun uit de eigen omgeving. Om deze jongeren te helpen zet BliK Ondernemend de coaches in.

Samen vooruit. 
Jongeren die een zetje in de rug nodig hebben kunnen terugvallen op onze coach. Elke jongere is anders. De één wil zijn leven weer op de rails zetten en een ander kan nog niet verder kijken dan een voor hem of haar acuut probleem. De coach gaat uit van de vraag van de jongere en kiest op basis daarvan welke vorm van hulp op dat moment het meest van toepassing is. Uiteindelijk gaat het erom de jongere uit te dagen en te stimuleren om het perspectief in zijn/haar leven te verbeteren en daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen.

Voor wie? 
Jongeren van 8 t/m 27 jaar die vragen en problemen hebben op verschillende leefgebieden, zoals dagbesteding, vrije tijd, gezin en familie, huisvesting, financiën en werk. Naast bemiddeling, informatie en advies biedt de coach ook praktische hulp, zoals het aanpakken van gedragsproblemen en het bijbrengen van sociale vaardigheden.

Doel

  • Verminderen of wegnemen van problemen
  • Mogelijkheden vergroten
  • Perspectief bieden
  • timuleren van zelfredzaamheid

Hoe gaan we te werk?
De jongere zelf is het uitgangspunt. De coach stapt de leefwereld van de jongere binnen en beschouwt dat als zijn werkterrein. Hij biedt intensieve begeleiding en bouwt een vertrouwensband op. De coach gelooft in de jongere en stimuleert de jongere in zichzelf te geloven. Vanuit een positieve invalshoek kijken naar wat er op korte termijn kan verbeteren, bevordert het gevoel van eigenwaarde en motiveert de jongere om stappen te zetten.

Begeleiding
De coach begeleidt 1 op 1 en gaat door het vuur voor vertrouwen en acceptatie. In geval van nood staat de coach 24 uur per dag voor de jongere klaar. Samen met de jongere stelt de coach individuele doelen en legt deze vast in een trajectplan. De coach denkt buiten de kaders en gaat altijd op zoek naar mogelijkheden. Indien nodig brengt de coach relevante partners bij elkaar. De coach aarzelt niet om door te gaan waar anderen ophouden.

De extra mijl van de coach
Een coach werkt intensief samen met de jongere die hij begeleidt. Vooral aan het wekken van vertrouwen wordt veel tijd en aandacht besteed. Informatie die zij normaliter niet zo snel zouden delen, delen zij met de coach. Dit zijn veelal de onderliggende factoren die van invloed zijn op de situatie van de en het gedrag van de jongere.

Veiligheidsnetwerk
De coach bouwt een veiligheidsnetwerk om de jongere heen en gaat in gesprek met: - ouders - school - werkgever – vrienden. Zij kunnen inzicht geven in de problematiek van de jongere. De coach gaat mee op gesprek naar school, werkgever en hulpverlening (dit gebeurt in een vrijwillig kader). De coach helpt de jongere met solliciteren.

Commitment
De coach vraagt commitment van de deelnemer. Als een jongere niet mee wil werken, houden zij de jongere niet aan het lijntje uit economisch motief. Integriteit staat voorop. Er worden duidelijke grenzen gesteld.

De werkwijze is gebaseerd op de visie dat jongeren het beste geholpen kunnen worden wanneer er een vertrouwensrelatie is met de begeleider. Deze begeleider moet de leefomgeving van de jongeren kennen. De sleutelwoorden voor goede begeleiding zijn `vertrouwen` en `acceptatie`. Vertrouwen kun je winnen, maar geaccepteerd worden door jongeren is veel moeilijker. Je moet als begeleider de straatcultuur, de trends en de interesses van de jongeren kennen en daarnaast moet je een natuurlijk overwicht op de jongeren hebben. De coaches bouwen een netwerk op binnen de leefdomeinen van de jongeren, zo blijven de jongeren altijd in beeld. Waar nodig worden de verzorgers voorzien van advies en ondersteuning.

Organisatie
Onze organisatie werkt uitsluitend met ervaren en geschoolde coaches. Daarnaast hebben we de beschikking over een gedragsdeskundige die de coaches ondersteunt. Door de samenwerking te zoeken met ketenpartners worden diverse expertises gekoppeld en wordt voorkomen dat de jongeren worden overspoeld met verschillende niet afgestemde hulpverleningstrajecten.

Eind 2008 zijn we gestart met onze coaching trajecten, de resultaten waren vanaf het begin boven verwachting. Het percentage positieve uitstroom ligt nu rond de 90%.

Onze coaches kunnen worden ingezet op verzoek van Gemeenten, CJG’s, hulpverlenende instanties, onderwijsinstellingen en particulieren.

Voor informatie over de mogelijkheden en de kosten kunt u contact opnemen met: Gregory Reijke tel. 0681953396 email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


      Deze website is ontwikkeld en wordt bijgehouden door DagDromen.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.