Sportcoaching

Vitale kernen en buurten
Sport en bewegen kan de leefbaarheid in wijken en buurten in belangrijke mate vergroten.

In een vitale kern of buurt spelen de bewoners, jong en oud, en ongeacht afkomst de hoofdrol. Op basis van hun behoefte en ideeën wordt met en door hen een vernieuwend sport-en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Actief meedoen is het sleutelwoord. Dat kan als "deelnemer"  maar veel meer is het de bedoeling dat bewoners  initiatiefnemer of vrijwilliger zullen zijn.

De sportbuurtcoaches daagt buurtbewoners en locale sport-en beweegaanbieders uit om maatwerkactiviteiten in de buurten te ontwikkelen en uit te voeren. Creatieve samenwerking tussen buurtbewoners en bestaande organisaties uit onderwijs, welzijn, sport, woningbouw, zorg etc. kan kernen en buurten vitaler, gezonder en sportiever te maken. De sportbuurtcoach zal ze daarbij kunnen begeleiden en ondersteunen.

Kortom, de inzet is erop gericht om :

  • sportparticipatie te verhogen.
  • het verhogen van de leefbaarheid en sociale cohesie. 
  • bijdragen aan het wegwerken van gezondheidsachterstanden van specifieke doelgroepen   (jeugd, ouderen, mensen met overgewicht, eenzaamheid, handicap, etc.)
  • het zelforganiserend vermogen van bewoners versterken ( eigen kracht/ burger kracht)

Methodische aanpak 
In vogelvlucht denken wij dat de sportbuurtcoach langs onderstaande lijnen ingezet zal moeten worden.

1. Vraaggestuurd en laagdrempelig

Behoeftepeiling bij de buurtbewoners is leidend. Zo wordt ook draagvlak gecreëerd en zelfsturing bevorderd.

2. Samenwerking

Samenwerken met alle relevante partijen is van belang.

3. Plan van aanpak

Simpel en doeltreffend afspraken formuleren met buurtbewoners en ketenpartners en laagdrempelige evaluatie methoden en momenten  inbouwen.

4.Verankeren

Effectieve projecten moeten omgezet kunnen worden in structurele inzet. Er zal dus zoveel mogelijk gestreefd moeten worden naar structurele inbedding gebaseerd op zelforganisatie. Dat betekent dat na een bepaalde opstartfase, de bewoners en andere betrokkenen zelf in staat moeten zijn om de organisatie structureel ter hand te nemen. Dat zorgt voor continuïteit en is bovendien kosteneffectief

5. Maak optimaal gebruik van bestaande voorzieningen.

Locaties binnen en buiten en mobiele middelen die in de wijk aanwezig zijn of eenvoudig kunnen worden binnengebracht, kunnen veel effectiever worden benut.

6. Inbouwen signalering en doorverwijzingfuncties

De sportbuurtcoach kan vanuit zijn of haar professionaliteit ook de oren en ogen in de wijk zijn in breder verband. Signalen op het gebied van veiligheid, jeugdproblematiek, gezinsproblematiek, gezondheid en sociaal isolement moet hij of zij kunnen vertalen richting daarvoor bestemde voorzieningen.

Wat kan BliK Ondernemend hierin betekenen ?
Vanuit BliK Ondernemend zien wij veel raakvlakken tussen onze huidige visie en werkwijze binnen het jongerenwerk en de wijze waarop we naar de mogelijke inzet van sportbuurtcoaches kijken. We denken dan ook directe voordelen te kunnen halen uit de combinatie met onder anderen ons ambulant jongerenwerk, en (individuele) interventie trajecten.

De ambulant jongerenwerker heeft vanuit zijn of haar laagdrempelige rol direct in wijken en buurten de taak om contact te leggen met jongerengroepen en analyses te maken rond de mogelijke problematiek binnen de groep en de individuele leden  daarvan en daar een plan van aanpak op te schrijven. Dit plan van aanpak komt tot stand door zowel de behoefte uit de doelgroep te peilen, maar ook door contact te leggen met ouders, buurtbewoners en ketenpartners en hun inbreng te verwerken in het plan.

Veelal maakt onderdeel uit van de ambulante aanpak in de eerste fase, de inzet van sport als middel om contact te leggen, vertrouwen op te bouwen en zo tot een analyse te kunnen komen. In veel gevallen wordt in de warmere maanden dan ook gebruik gemaakt van Route25, de Amerikaanse schoolbus waar mee diverse (opblaasbare) sportvoorzieningen eenvoudig de wijk ingebracht kunnen worden. 

Door een goede taakverdeling te maken tussen de ambulant jongerenwerkers en de sportbuurtcoaches denken we veel efficiency winst te kunnen boeken. Expertise koppelen leidt tot de mogelijkheid om met minder mensen meer bereiken. Over het hoe en wat valt nog veel te zeggen en te organiseren, maar de kansen liggen voor het oprapen en kunnen naar onze mening ook snel geëffectueerd worden.

      Deze website is ontwikkeld en wordt bijgehouden door DagDromen.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.